ХОРЛАМ КЮНЮ

Перевод на балкарский язык Мурадина Ольмезова

Хорламлы Кюн, не узагъед ол бизден,    
Жилтинчик тая баргъан кибик кёзден,
Къум басхан кюйген журтла бла бара,  
Бу кюнню келген эдик ашыкъдыра.                                             

Бу Хорлам Кюнюдю, от ийис ургъан, 
Бу байрамды, дайым чал бола баргъан,
Бу къууанчды, кёз жаш жылтырай тургъан.
Хорлам Кюню! Хорлам Кюню! Хорлам Кюню!

Кюн, кече да шо мартен печь аллында
Журтубуз кёз къысмады от жалында.    
Кюн, кече да къазауат иш бардыра,
Бу кюнню келген эдик ашыкъдыра.

Бу Хорлам Кюнюдю, от ийис ургъан, 
Бу байрамды, дайым чал бола баргъан,
Бу къууанчды, кёз жаш жылтырай тургъан.
Хорлам Кюню! Хорлам Кюню! Хорлам Кюню!

Уруш отдан, анам, азыбыз чыкъды…
Бир чабар эди жалан аякъ, чыкъда.
Биз жарым Европаны къумун жыра,
Бу кюнню келген эдик ашыкъыдыра.

Бу Хорлам Кюнюдю, от ийис ургъан, 
Бу байрамды, дайым чал бола баргъан,
Бу къууанчды, кёз жаш жылтырай тургъан.
Хорлам Кюню! Хорлам Кюню! Хорлам Кюню!

Бу Хорлам Кюнюдю, от ийис ургъан, 
Бу байрамды, дайым чал бола баргъан,
Бу къууанчды, кёз жаш жылтырай тургъан.
Хорлам Кюню! Хорлам Кюню! Хорлам Кюню!Скачать