Илалтын удэр

Галсанова Татьяна Лопсоновна (педагог по вокалу)

Илалтын удэр ямар холо байгаб
Унтараад байhан галай сог шэнги
Дэлхэйшнай галдуулаад тооhон что
Энн удэр дyтэлуулэсэн шадаабди

Илалтын удэр дариин унэртэй 
Энэ hайндэр бууралхан hаншагтай 
Энэ баяр нюдэндоо уhатай 
Илалтын удэр, Илалтын удэр, Илалтын удэр!

Удэр hуни туудэгэй хажуудаа
Нюдоо анингуй зомнай оролдоо 
Удэр hуни дайсадаа гаража
Энэ удэр дутэлуулжэ шадаабди.

Илалтын удэр дариин унэртэй 
Энэ hайндэр бууралхан hаншагтай 
Энэ баяр нюдэндоо уhатай 
Илалтын удэр, Илалтын удэр, Илалтын удэр!
                 
Эжы сайн! Олон хубууд бусаагуй 
Хул нюсэгоор шуудэр соогуур гуйдэг hайб
Хахад дэлхэй ябагаар ябаабди
Энэ удэр дутэлуулжэ иладаабди. 

Илалтын удэр дариин унэртэй 
Энэ hайндэр бууралхан hаншагтай 
Энэ баяр нюдэндоо уhатай 
Илалтын удэр, Илалтын удэр, Илалтын удэр!

Илалтын удэр дариин унэртэй 
Энэ hайндэр бууралхан hаншагтай 
Энэ баяр нюдэндоо уhатай 
Илалтын удэр, Илалтын удэр, Илалтын удэр!

Скачать