ЕК1УЭНЫГЪЭР!

Перевод на черкесский язык Бориса Гедгафова

Тек1уэныгъэ – ар дэ сыту тпэжыжьа.
Хуэдэт маф1э ужьыхам дэп хисхьэжа.
Ди гъуэгуанэр, сабэ защ1эурэ, лыгъейт,
Дэ мы махуэр зэрытлъэк1к1э къэдугъуейт.

Ар, а Тек1уэныгъэр гынк1эрэ гъэнщ1ащ.
А гуф1эгъуэр нэзэрыхъэ зэщ1этхъуащ.
Нэм гуф1эгъуэр гуф1э нэпсу къыщ1эжащ.
Махуэ дыгъэ! Тек1уэныгъэ! Тек1уэныгъэ!

Махуи жэщи жыр щагъавэ хьэкухэм деж
Хэку нэбдзыпэ къыщехауэ ямыщ1эж.
Махуи жэщи ебэнт зауэ шэчыгъуейм, –
Дэ мы махуэр зэрытлъэк1к1э къэдугъуейт.

Ар, а Тек1уэныгъэр гынк1эрэ гъэнщ1ащ.
А гуф1эгъуэр нэзэрыхъэ зэщ1этхъуащ.
Нэм гуф1эгъуэр гуф1э нэпсу къыщ1эжащ.
Махуэ дыгъэ! Тек1уэныгъэ! Тек1уэныгъэ!

Сэлам, ди анэ, къэк1уэжахэм куэд хэзащ
Лъапц1эрыщэу зжынт уэсэпсыр, гум жи1ащ
Тк1уащ иныкъуэр дэ Европэм, Щ1ы хъурейм, –
Тф1эф1т мы махуэр зэрытлъэк1к1э къэдугъуейм.

Ар, а Тек1уэныгъэр гынк1эрэ гъэнщ1ащ.
А гуф1эгъуэр нэзэрыхъэ зэщ1этхъуащ.
Нэм гуф1эгъуэр гуф1э нэпсу къыщ1эжащ.
Махуэ дыгъэ! Тек1уэныгъэ! Тек1уэныгъэ!

Ар, а Тек1уэныгъэр гынк1эрэ гъэнщ1ащ.
А гуф1эгъуэр нэзэрыхъэ зэщ1этхъуащ.
Нэм гуф1эгъуэр гуф1э нэпсу къыщ1эжащ.
Махуэ дыгъэ! Тек1уэныгъэ! Тек1уэныгъэ!

Скачать