ДАВДЫНВА ТЫРГАНИ

перевод на эвенкийской язык Н.Я.Булатовой

Давды̄н тырганӣн. Сō горо тар инэңӣ.
Сивчэ̄ э̄лла дегдэдерӣвэ̄н урэчэ̄.
Давды̄н тырганӣ дагамадāн,
Ургэл хоктолво аландячāт.

Давды̄н тырганӣн – порох унңунин.
Эр сэвдēнты – чэлкэмэ нюриктэчӣ.
Эр урунты – э̄халты инамуктачӣл.
Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн!

Долбонӣлва пэктырэ̄вурвэ ōнал,
Энэл āра бугадӯт хавалдячāт.
Долбонӣлва-да кухӣденэл, 
Давды̄нма дагамавкāндячāт.

Давды̄н тырганӣн – порох унңунин.
Эр сэвдēнты – чэлкэмэ нюриктэчӣ.
Эр урунты – э̄халты инамуктачӣл.
Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн!

Энӣ, мэ̄ндӯ. Упкат эчэл мучура.
Силэксэлӣ дюлāкин туксамӯдям.
Бугалва-да кэтэлвэ мит илтэнэп.
Кухӣденэл, давды̄нма дагамаврап.
 
Давды̄н тырганӣн – порох унңунин.
Эр сэвдēнты – чэлкэмэ нюриктэчӣ.
Эр урунты – э̄халты инамуктачӣл.
Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн!

Давды̄н тырганӣн – порох унңунин.
Эр сэвдēнты – чэлкэмэ нюриктэчӣ.
Эр урунты – э̄халты инамуктачӣл.
Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн! Давды̄н тырганӣн!

Скачать