Давдынва тыргани

 автор перевода Валентина Волкова

Давдынва тыргани он городу муттук бичан. 
Он сивча тогоду эллаватын унгталэятян. 
Которочал верстал бичатын улэптанду.
Эр тырганива элэтвэр дававкандетявун.
      
Эр тырганива порохит нголтявэ. 
Эр праздниква гувулкэ чолконун. 
Эр урун эсал инямуктачилвэ.
Давдынва тыргани! Давдынва тыргани! Давдынва тыргани!

Тырганилвэ, долбонилвэ Мартеновскай печудул. 
Эчэ эсалви нимнгирэ Родинап митни. 
Тырганилвэ, долбонилвэ ургэт кусидянэ.
Эр тырганива давамадан гэладенэ. 

Эр тырганива порохит нголтявэ. 
Эр праздниква гувулкэ чолконун. 
Эр урун эсал инямуктачилвэ.
Давдынва тыргани! Давдынва тыргани! Давдынва тыргани!

Мэнду, энив, атявун упкат мучурэ.
Дюлакин туксамудям силэксэли.
Европавэ дулин гиранырап Дундавэ дулин. 
Эр тырганива дававкандетявун элэтвэр.
 
Эр тырганива порохит нголтявэ. 
Эр праздниква гувулкэ чолконун. 
Эр урун эсал инямуктачилвэ.
Давдынва тыргани! Давдынва тыргани! Давдынва тыргани!

Эр тырганива порохит нголтявэ. 
Эр праздниква гувулкэ чолконун. 
Эр урун эсал инямуктачилвэ.
Давдынва тыргани! Давдынва тыргани! Давдынва тыргани!

Скачать