ДАБДУКАН ИНЭҢЭН!

Перевод на эвенский

Нины Игнатенко -тулмаччан.

Дабдукан Инэңэн, онакан горла бисин.
Ялрагчин  эңит асукат эч хиврэ...
Тэгэрдули хотурит хилниканда
Эрэк инэң, мут дагамдан мунруттит.

Эрэк Дабдукан Инэңэн Хилтэч унңэлкэн! 
Эрэк өрэлдэдек Бурмикатнюн хаимча!
Эрэк өрэлдэн Инңамталкан ясала! 
Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн!

Долбанилбон пэктэрэвум отникар,
Мут Бугат ясали эч нимрур!
Инэңэлтэн маңи кусин биденрин, 
Эрэк инэңэт дагамдан хоч манруттит!

Эрэк Дабдукан Инэңэн Хилтэч унңэлкэн! 
Эрэк өрэлдэдек Бурмикатнюн хаимча!
Эрэк өрэлдэн Инңамталкан ясала! 
Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн!

Дорова, эне, эйдудюр эчил мучур...
Хилэсли төрли хэтэкэмчу!
Төр мудаклан гиркадянрит горакла,
хояли төрли исыдянрит эрэклэ.

Эрэк Дабдукан Инэңэн Хилтэч унңэлкэн! 
Эрэк өрэлдэдек Бурмикатнюн хаимча!
Эрэк өрэлдэн Инңамталкан ясала! 
Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн!

Эрэк Дабдукан Инэңэн Хилтэч унңэлкэн! 
Эрэк өрэлдэдек Бурмикатнюн хаимча!
Эрэк өрэлдэн Инңамталкан ясала! 
Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн! Дабдукан Инэңэн!

Скачать