ДАБДУКАН ИНЭҤИН

Перевод на эвенский язык Зои Афанасьевны Степановой, с. Себян-Кюель Кобяйского района РС(Я)

Дабдуканчат иак горан бисин муттук.
Гулундула иалракакан һиивэддэн.
Һотаранти дуриду дурчэн ичун
Эрэк инэҥив эмудэвур ньэкрит.

Дабдукан инэҥин Порохач унҥэн
Эрэк һэбдьэк Буркунча ньуритэт
Эрэк өрус Инҥамталкан иасаллат
Дабдуканчат! Дабдуканчат! Дабдуканчат!
  
Инэҥ бидэн долбани бидэн
Эчэ нимдун иасали Бугат.
Кусиникэн чилдадьаннит тачимур.
Эрэв инэҥив эмудэвур нэкрит.

Дабдукан инэҥин Порохач унҥэн
Эрэк һэбдьэк Буркунча ньуритэт
Эрэк өрус Инҥамталкан иасаллат
Дабдуканчат! Дабдуканчат! Дабдуканчат!
 
Алака, эньму,бэкэччур эсэп мэрин.
Дьулатматми төөрли аике.
Европали гиркарит төөрэлбу коҥдас.
Эрэв инэҥив эмудэвур ньэкрит.

Дабдукан инэҥин Порохач унҥэн
Эрэк һэбдьэк Буркунча ньуритэт
Эрэк өрус Инҥамталкан иасаллат
Дабдуканчат! Дабдуканчат! Дабдуканчат!

Дабдукан инэҥин Порохач унҥэн
Эрэк һэбдьэк Буркунча ньуритэт
Эрэк өрус Инҥамталкан иасаллат
Дабдуканчат! Дабдуканчат! Дабдуканчат!

Скачать