ДЭМ НИЦОХН

Дэр ницохн из ундз онгекумэн швэр
Койм дэргангэн из дилихт зайнэ аhэр
Аф ди вэгн, дурхгеакэртэ мит блай
Цугеайлт мир хобм ундзэр найтн май

Тог фун дэм ницохн шмэкт мит блай азой
От дэр йонтэв эр из юнг унд эр из грой
От дэр йонтэв фрэйд ун трэрн ун фартрой
Дэм ницохн! Дэм ницохн! Дэм ницохн!

С’hот дос ратнланд нит цугемахт кейн ойг
Зих гешлогн ви мэ дорф ун ви эс тойг
Ба мартэнэн, ин ди нэхт ун ин ди тэг
Цум ницохн hобм мир фаркирцт дэм вэг

Тог фун дэм ницохн шмэкт мит блай азой
От дэр йонтэв эр из юнг унд эр из грой
От дэр йонтэв фрэйд ун трэрн ун фартрой
Дэм ницохн! Дэм ницохн! Дэм ницохн!

Мамэ кум аройс, нит алэ дайнэ зин
Вэлн нохн зиг до штэйн унтэр дэр зун
Дурх эйропэ дурхгетрогн зих он шрэк
Цум ницохн hобм мир фаркирцт дэм вэг

Тог фун дэм ницохн шмэкт мит блай азой
От дэр йонтэв эр из юнг унд эр из грой
От дэр йонтэв фрэйд ун трэрн ун фартрой
Дэм ницохн! Дэм ницохн! Дэм ницохн!

Тог фун дэм ницохн шмэкт мит блай азой
От дэр йонтэв эр из юнг унд эр из грой
От дэр йонтэв фрэйд ун трэрн ун фартрой
Дэм ницохн! Дэм ницохн! Дэм ницохн!

Скачать