ТЕКIУЭМАХУЭ

ЗэзыдзэкIар КЪАРМЭ Iэсиятщ

ТекIуэмахуэ, пIалъэ жыжьэу лъапэнэху,
Лыгъэсахуэм къыщыхъуапсэу дэп лъащIэху.
Гъуэгу лыпщIахэр сабэ кIагъуэм исеижт, –
Махуэу щыIэр а зы махуэм епщIыхьыжт.

ДыщытекIуа махуэм гыныр гъуэзу пех.
А гуфIэгъуэр налъэ тхъуахэм къащхьэщеж.
А нэхунэм гуфIэнэпсыр къытфIыщIеху.
Ар-зы махуэ! Ар-зы гъатхэ! ТекIуэ – махуэ!

Жэщи махуи и нэбдзыпэхэр ди Хэку
Къемыхуэхыу пэрытат жыргъавэ хьэку.
Жэщи махуи щIыр ди Iупэу – шэпэIудз –
А зы махуэм хуэдгъэват Iыхьэ зырыз.

ДыщытекIуа махуэм гыныр гъуэзу пех.
А гуфIэгъуэр налъэ тхъуахэм къащхьэщеж.
А нэхунэм гуфIэнэпсыр къытфIыщIеху.
Ар-зы махуэ! Ар-зы гъатхэ! ТекIуэ – махуэ!

ПщIэрэ, нанэ, къагъэзэнукъым ди куэд…
ЛъапцIэрыжэу мо уэсэпсым сырикIуэнт!
Лъэс=лъэпхъаджэу дуней IупщIэр зэпытчат, –
ЩIыр зэщIэчэу а зы махуэм дыпэджат.

ДыщытекIуа махуэм гыныр гъуэзу пех.
А гуфIэгъуэр налъэ тхъуахэм къащхьэщеж.
А нэхунэм гуфIэнэпсыр къытфIыщIеху.
Ар-зы махуэ! Ар-зы гъатхэ! ТекIуэ – махуэ!

Скачать