Чинiс кунi

Чинiс кунi, ол ырах пiске полчан,
Орт-койе чiли сала ла чылычан.
Ханныг тоозынча иртчен пiстiн чоллар,
Пу куннi чагдатханнар чыллар!

Илбек Чинiс кунi – Чаа тарлыг-ыстыг.
Илбек Пайрам Улугланчадыр хада.
Чурек чарии харах чазына истiг.
Чинiс кунi! Чинiс кунi! Чинiс кунi!

Кун-харааларда хайнадып тимiр-тис,
Тореен чирiбic пiлбечен чадын-ис.
Тун-харааларда курезiгде пола,
Пу кунге чагдабыс сыбыра!

Илбек Чинiс кунi – Чаа тарлыг-ыстыг.
Илбек Пайрам Улугланчадыр хада.
Чурек чарии харах чазына истiг.
Чинiс кунi! Чинiс кунi! Чинiс кунi!

Iчен, аарлыг!.. Прайзы айланмаан хада…
Чалаас азах ойлирчых салымча!
Чамдых Европаны моктеп ала, чоре
Пу илбек куннi чагдатхабыс коре.

Илбек Чинiс кунi – Чаа тарлыг-ыстыг.
Илбек Пайрам Улугланчадыр хада.
Чурек чарии харах чазына истiг.
Чинiс кунi! Чинiс кунi! Чинiс кунi!

Илбек Чинiс кунi – Чаа тарлыг-ыстыг.
Илбек Пайрам Улугланчадыр хада.
Чурек чарии харах чазына истiг.
Чинiс кунi! Чинiс кунi! Чинiс кунi!

Скачать