ХХУВШАВРИЛ КЬИНИ!

Ххувхьу кьини, – диркӀсса архну га жуятура,
Левщу къувтӀул кӀалаш кунна.
Манзил битарду ххиттувух ва цӀаравух, –
Ва кьини гъан дуллай бивкӀру шайссаксса.
 
Ва Ххувшаврил кьини янсаврал кьанкьсса,
Бюхттул байран, кӀяла хьу чӀантӀащалсса.
Ва ххаришиву, иттавсса мукьащалсса.
Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини!
                  
Кьинирду ва хьхьурду мартен-пачличӀа, –
Я къалавкьссар жула ва Ватандалул.
Кьинирду ва хьхьурду талай гьан дурссар, –
Ва кьини гъан дуллай бивкӀссар шайссаксса.
                   
Ва Ххувшаврил кьини янсаврал кьанкьсса,
Бюхттул байран, кӀяла хьу чӀантӀащалсса.
Ва ххаришиву, иттавсса мукьащалсса.
Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини!

Ссалам, нинуй, хьунни занакъавхьссагу…
Хьурдай лечин хьхьемайх ачӀаччаннащал!
Европа ва дуниял дачӀи ритарду, –
Ва кьини гъан дуллай бивкӀру шайссаксса.

Ва Ххувшаврил кьини янсаврал кьанкьсса,
Бюхттул байран, кӀяла хьу чӀантӀащалсса.
Ва ххаришиву, иттавсса мукьащалсса.
Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини! Ххувхьу кьини!

Скачать