ДАБДИН ИНИ

Константин Бельды

Дабдин ини, буэндиэ горо бичини,
Суптэй тава муцукэнимэту-дэ,
Гумэхингку, дегдэкту поктосал-да, –
Городиа-ла эй иничи биничи.

Эй Дабдин инини
Нёцан сангнянгку
Эй аняран царонгкинди бойкоко.
Дабдин ини! Дабдин ини! Дабдин ини!

Долбоа, иниэ сэлэ унггичикэпу
Албандиари эм-дэ аорадамари.
Иниэ долбоа эм-дэ тэиндэмэри
Эй анярамба исочивангкапу.

Эй Дабдин инини
Нёцан сангнянгку
Эй аняран царонгкинди бойкоко.
Дабдин ини! Дабдин ини! Дабдин ини!

Эниэ, синьчи хэмтудий дюдиэчипу…
Силэсэвэ царакон пагдиачиаиу!
Пэрхидиэвэснггурэ дуэрэкэпу, –
Эй иниве хоалиаисивангкапу.

Эй Дабдин инини
Нёцан сангнянгку
Эй аняран царонгкинди бойкоко.
Дабдин ини! Дабдин ини! Дабдин ини!

Эй Дабдин инини
Нёцан сангнянгку
Эй аняран царонгкинди бойкоко.
Дабдин ини! Дабдин ини! Дабдин ини!

Скачать