ЕНЪУЬВ КУЬНИ

Перевод Риммы Утемисовой

Енъуьв куьни, бек эрек эди бизден,
Тап калгандай бир кызув кесек куьлден.
Коьп куьнлерди шанъ отлар ман алыстык, -
Бу куьнди биз кайтсек те ювыклаттык.

Мине Енъуьв куьни От шанълары ман, 
Самайларда Агарган шашлары ман,
Мине байрам Коьзлерде коьз яслары ман,
Енъуьв куьни! Енъуьв куьни! Енъуьв куьни!

Кеше-куьндиз, темир пешлер янында
Элимиз турды бир какпай коьзлерин.
Кеше-куьндиз душпанлар ман согыстык, -
Бу куьнди биз кайтсек те ювыклаттык.

Мине Енъуьв куьни От шанълары ман, 
Самайларда Агарган шашлары ман,
Мине байрам Коьзлерде коьз яслары ман,
Енъуьв куьни! Енъуьв куьни! Енъуьв куьни!

Салам, анам, баьримиз де кайтпадык…
Танъшыкта яланъ аяк ювырар эдик,
Сав Европа яртысын яявладык, -
Бу куьнди биз кайтсек те ювыклаттык!

Мине Енъуьв куьни От шанълары ман, 
Самайларда Агарган шашлары ман,
Мине байрам Коьзлерде коьз яслары ман,
Енъуьв куьни! Енъуьв куьни! Енъуьв куьни!

Мине Енъуьв куьни От шанълары ман, 
Самайларда Агарган шашлары ман,
Мине байрам Коьзлерде коьз яслары ман,
Енъуьв куьни! Енъуьв куьни! Енъуьв куьни!

Скачать