ПОБЕ́ДАТ ЧЕЛД

Перевод: Коробейникова И. А.

Побе́дат челд, кута́р таб э̄ӽа ми́нандо ӄунда́ӄӄэт,
Кута́р ка́птэмбэл тӱгэт чӱ́шпы ши́влика.
Э̄хат вё́рстала, пӱ́рэмбэл пу́ннагэт, - 
На челд ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле.

На Победа́т челд – По́роӽе апти́к.
На ну́челд Ӄӧ́рбыӽе оло́ӷэт.
На а́ндалбэ Хайт ка́йӽе хаӧ́ӷэт.
Побе́дат челд! Побе́дат челд! Побе́дат челд!

Чельҗӧ́мб ай пельҗӧ́мб марте́новскай шого́рӷэт
Аӽа́ ка́ембы ми Ро́динам ха́йлап.
Чельҗӧ́мб ай пельҗӧ́мб хаҷме́л мӧ́дэп мӧ́дэҷыӽат – 
На че́лдэп ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле. 

На Победа́т челд – По́роӽе апти́к.
На ну́челд Ӄӧ́рбыӽе оло́ӷэт.
На а́ндалбэ Хайт ка́йӽе хаӧ́ӷэт.
Побе́дат челд! Побе́дат челд! Побе́дат челд!

Торова, амба́, па́рамбаут мӣ а̄ вес…
Пӧвгалк бы куралгу ча́птэутэ! 
Пеле́кашаӄ-Европы ҷаҗэӽаут, пеле́кашаӄ ка́дэр – 
На челд ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле. 

На Победа́т челд – По́роӽе апти́к.
На ну́челд Ӄӧ́рбыӽе оло́ӷэт.
На а́ндалбэ Хайт ка́йӽе хаӧ́ӷэт.
Побе́дат челд! Побе́дат челд! Побе́дат челд! 

На Победа́т челд – По́роӽе апти́к.
На ну́челд Ӄӧ́рбыӽе оло́ӷэт.
На а́ндалбэ Хайт ка́йӽе хаӧ́ӷэт.
Побе́дат челд! Побе́дат челд! Побе́дат челд!

Скачать