ZAFER BAYRAMI!

Станислава Сабиха Тюфекчи, 20 лет, студентка МГИМО

Бу зафер байрамы нэ кадар да узактайды
Сёнмушь атэш ичинде кёмур парчасы гиби эрийорду
Километрелердже йанмыш тозлу йоллорда сюрюклениркен
Бу гюне гельмек ичин хер шей йаптык

Бу зафер байрамы Барут кокуйо
Бу бир байрам Аармыш шакакларла
Бу бир севинч Гёзлеримизде йашларла
Зафер байрамы Зафер байрамы Зафер байрамы 

Геджегюндюз мартин фырыны йанында
Анаватанымыз гёзюню капатмады
Геджегюндюз зор бир савашын ичиндейдык
Бу гюне гельмек ичин хер шей йаптык

Бу зафер байрамы Барут кокуйо
Бу бир байрам Аармыш шакакларла
Бу бир севинч Гёзлеримизде йашларла
Зафер байрамы Зафер байрамы Зафер байрамы

Мераба, анне, саадедже баазылырымыз дёнебильдик
Йалынайак чий юзеринде кошабильсек
Аврупанын, дюньянын ярысыны юрюдюк 
Бу гюнe гельмек ичин хер шей йаптык

Бу зафер байрамы Барут кокуйо
Бу бир байрам Аармыш шакакларла
Бу бир севинч Гёзлеримизде йашларла
Зафер байрамы Зафер байрамы Зафер байрамы

Бу зафер байрамы Барут кокуйо
Бу бир байрам Аармыш шакакларла
Бу бир севинч Гёзлеримизде йашларла
Зафер байрамы Зафер байрамы Зафер байрамы

Скачать