ДИИЛВРИН ӨДР

Перевод на калмыцкий язык – народного поэта Калмыкии Владимира Нурова

Диилврин Өдр, маднас ямр хол билә,
Бѳксн дендрин нүүрсн мет улала,
Шатсн хаалһинь тоосар бүрклә,-
Энэ ѳдриг чидлән нѳѳлго ѳѳрдхлә.

Энэ Диилврин Өдр Дәрин үнртә.
Энэ Байр Цохнь цәәсн үстә.
Энэ Байр Нүдәр дүүрӊ нульмста.
Диилврин Өдр! Диилврин Өдр! Диилврин Өдр!

Өдр сѳ уга мартенә бешин ѳѳр
Нүдән Тѳрскн хумсн уга.
Өдр сѳ уга күнд бәрлдән билә, -
Энэ ѳдриг чидлән нѳѳлго ѳѳрдхлә.

Энэ Диилврин Өдр Дәрин үнртә.
Энэ Байр Цохнь цәәсн үстә.
Энэ Байр Нүдәр дүүрӊ нульмста.
Диилврин Өдр! Диилврин Өдр! Диилврин Өдр!

Менд, Ээҗе, кѳвүд цугтан ирсн уга,
Кѳлэ нүцкәр чиг деегүр гүүхинь!
Делкән ѳрәлинь йовһар  эдн давла,
Энэ ѳдриг чидлән нѳѳлго ѳѳрдхлә.

Энэ Диилврин Өдр Дәрин үнртә.
Энэ Байр Цохнь цәәсн үстә.
Энэ Байр Нүдәр дүүрӊ нульмста.
Диилврин Өдр! Диилврин Өдр! Диилврин Өдр!

Энэ Диилврин Өдр Дәрин үнртә.
Энэ Байр Цохнь цәәсн үстә.
Энэ Байр Нүдәр дүүрӊ нульмста.
Диилврин Өдр! Диилврин Өдр! Диилврин Өдр!

Скачать