АЛБЭДЬИИТЭЛ ЧАЙЛЭ!

Перевод Г.Н.Курилова – Улуро Адо

Албэдьиитэл чайлэ тинэ йөкэ бандьэк
Элгөдэринь эньдэ лачиндьуодиэ ҥодьэк.
Мит ууйуол биэрэстэпэ пыыльҕа* лалwуолҥи –
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!
 
Албэдьиитэл чайлэ пуорэх пөдьэлньэй
Тан хойндьаайлэ йуоги ньааwэй мотинэҥ
Тан пуҥуолул ҥолдэ йуодиинлаwйэньэй
Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ!
 
Чиҥичэдинь мартенпэҕа чуолпэ мит wиэй,
Мит Лэwэйл эл ааwачуон энускуриэй.
Хадьир ан таат йаwнэр чаҕадьэйли –
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!

Албэдьиитэл чайлэ пуорэх пөдьэлньэй
Тан хойндьаайлэ йуоги ньааwэй мотинэҥ
Тан пуҥуолул ҥолдэ йуодиинлаwйэньэй
Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ! 
 
Дороwэдиэ* эмэй* мит эл йаwнэр пэнгэчэли.
Хон ахчаҕол оодьэпэҕан өлкиэйли.
Европа wальҕарэ нойлэк ууйэли.
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!

Албэдьиитэл чайлэ пуорэх пөдьэлньэй
Тан хойндьаайлэ йуоги ньааwэй мотинэҥ
Тан пуҥуолул ҥолдэ йуодиинлаwйэньэй
Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ!

Албэдьиитэл чайлэ пуорэх пөдьэлньэй
Тан хойндьаайлэ йуоги ньааwэй мотинэҥ
Тан пуҥуолул ҥолдэ йуодиинлаwйэньэй
Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ! Албэдьиитэл чайлэ!

Скачать