Албэдьии′тэл чай′лэ!

Подстрочный перевод Г.Н.Курилова – Улуро Адо

Албэдьии′тэл чай′лэ тинэ′ йө′кэ бандьэк′
Элгөдэринь′ эньдэ′ лачин′дьуодиэ′ ҥодьэк′.
Мит ууйуол′ биэ′рэстэпэ пыыльҕа* лалwуолҥи′ –
Таат амдуйли′ тэтул′ амдур′ йуол-буньир′ мит′!
 
Албэдьии′тэл чай′лэ пуорэх пөдьэлньэй′
Тан хойндьаай′лэ йуо′ги ньаа′wэй мотинэҥ′
Тан пуҥуолул′ ҥолдэ′ йуодиин′лаwйэньэй′
Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ!
 
Чиҥичэдинь′ мартенпэҕа чуолпэ' мит wиэй,
Мит Лэwэйл′ эл ааwачуон′ энускуриэй′.
Хадьир′ ан таат йаwнэр′ чаҕадьэйли′ –
Таат амдуйли′ тэтул′ амдур′ йуол-буньир′ мит′!
 
Албэдьии′тэл чай′лэ пуорэх пөдьэлньэй′
Тан хойндьаай′лэ йуо′ги ньаа′wэй мотинэҥ′
Тан пуҥуолул′ ҥолдэ′ йуодиин′лаwйэньэй′
Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ!
 
Дороwэдиэ* эмэй′* мит эл йаwнэр′ пэнгэчэли′.
Хон ахчаҕол′ оодьэпэҕан′ өлкиэ′йли.
Европа wальҕарэ′ нойлэк′ уу′йэли.
Таат амдуйли′ тэтул′ амдур′ йуол-буньир′ мит′!

Албэдьии′тэл чай′лэ пуорэх пөдьэлньэй′
Тан хойндьаай′лэ йуо′ги ньаа′wэй мотинэҥ′
Тан пуҥуолул′ ҥолдэ′ йуодиин′лаwйэньэй′
Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ!

Албэдьии′тэл чай′лэ пуорэх пөдьэлньэй′
Тан хойндьаай′лэ йуо′ги ньаа′wэй мотинэҥ′
Тан пуҥуолул′ ҥолдэ′ йуодиин′лаwйэньэй′
Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ! Албэдьии′тэл чай′лэ!

Скачать